top of page

Privātuma politika

Kontaktinformācija:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARLING"

Reģ. Nr. 44103073437
juridiskā adrese: "Gatves"-15, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245
e-pasts:  abelites@ltdcarling.com  
tālrunis: +371 22041636 (darba dienās no pl. 9:00 līdz 17:00)

 

SIA "CARLING" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 1. Privātuma politikas priekšmets un mērķis

  1. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība kā datu pārzinis apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti Sabiedrības pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Sabiedrība ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem datu avotiem.

  2. Neatkarīgi no kuras valsts klients izmanto Sabiedrības pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) noteikumi. Klients ar šo Privātuma politiku tiek informēts, ka klienta personas dati Latvijas Republikā var tikt apstrādāti arī uz Latvijas Republikas valsts normatīvo aktu amata.

  3. Sabiedrība informē, ka reģistrējot savu e-pasta adresi, tiek dota piekrišana, ka tā tiek iekļauta Sabiedrības datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes _www.abelites.com paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem vai arī reklāma. 

  4.  Sabiedrība informē, ka reģistrējot savu e-pasta adresi klients ir informēts, ka lietojot interneta vietni www.abelites.com Sabiedrība vai jebkura trešā persona, kas darbojas Sabiedrības vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, IP adreses, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

 

 1. Personas datu apstrādes nolūks

2.1. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem mērķiem (turpmāk tekstā – Mērķis): 
•    pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

•    efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;

•  biznesa plānošana un analīze;

•  pieteikumu izskatīšana un apstrāde;

•    reklāmas izsūtīšana;

•  tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, ja to nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti;

• saziņai ar Klientu, izmantojot tīmekļa vietni.

2.2. Ja Sabiedrība nolems izmantot subjektu datus (Klienta) citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas Sabiedrība informēs datu subjektu (Klientu) par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot Klientam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.

 

 1. Sabiedrība apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem
  •    Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei;
  •    Leģitīmās intereses nodrošināšanai ;
  •    Līguma noslēgšanai vai izpildei;
  •    Uz datu subjekta (Klienta) piekrišanas pamata.

 

 1. Precizitātes principa ievērošana

4.1. Sabiedrības ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Klientu sniegt Sabiedrībai tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.
 

 1. Personas datu saņēmēji

5.1. No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktā kārtībā, reģistrējot personas, kuras ir ieguvušas informāciju no Sabiedrības.

5.2. Sabiedrība nepieciešamības gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Klientiem un nodrošinot atbilstošus drošības pasākumus, var izpaust un nodot personas datus šādām juridiskajām personām:

 • Piegādātajiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmumiem;

 • Trešajām personām, pamatojoties uz Klienta iepriekš sniegto piekrišanu vai pieprasījumu.

5.3. Sabiedrība personas datus nenosūta uz trešajām pasaules valstīm.

 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. Sabiedrība  glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem (politikas 2.sadaļa0 un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses;
•    kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

 1. Sīkdatnes

  1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Klienta datorā vai mobilajā ierīcē, kad Klients apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Klientu personiski identificētu.

7.2. Sabiedrība izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

•    sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

•    mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

•    iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

•    uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

7.3. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Sabiedrība leģitīmā interese. Sabiedrība neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Sabiedrība informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Klienta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 

 1. IP adrese

8.1.Sabiedrība  nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

 

 1. Trešo personu sīkdatnes un  Sīkdatņu kontrole

9.1.Sabiedrības mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Datu subjekts (Klients) var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.
 

 1. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta (Klienta) tiesības

10.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība  apstrādā par Klientu, Klientam ir jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datu subjektam (Klientam) ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu (Klientu), izmantojot datu subjekta (Klienta) norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

10.2. Ja Klients uzskata, ka Klienta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei vai Sabiedrībai.

 

11. Tiesības atsaukt piekrišanu

11.1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu, datu subjektam (Klientam) ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz Sabiedrības augstāk norādīto e-pastu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz Sabiedrības augstāk norādīto e-pastu. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.


ŠĪ POLITIKA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA
2019. GADA 5. FEBRUĀRĪ

bottom of page